Folkräkningen 2020

Publicerades 2021-05-12.

Den senaste gången som Kina genomförde en folkräkning var för tio år sedan. I slutet av förra året var det således dags för 2020 års folkräkning eftersom dessa genomförs en gång vart tionde år. Detta blir Kinas sjunde folkräkning.

Under november och december fick 679.000 myndighetsorgan, på lokal och regional nivå, samt sju miljoner personer uppdraget att genomföra denna gigantiska insamling av statistik.

Det var tänkt att resultatet av folkräkningen skulle ha publicerats tidigare i år, redan i början av april, men det hela blev försenat och offentliggjordes inte förrän i går av Kinas Nationella statistikbyrå.

Enligt dessa nya offentliga siffror uppgår numera Kinas befolkning till 1.411.778.724 människor (2020). Men trots befolkningsökningen så minskar antalet nyfödda barn för varje år. Antalet nyfödda uppgick till 12 miljoner under 2020, vilket innebär att antalet födda barn minskade för fjärde året i rad. Detta trots att Kina avskaffade den så kallade ”ettbarnspolitiken” till förmån för den nya ”tvåbarnspolitiken” år 2016.

För att kunna upprätthålla en konstant befolkningsmängd skulle antalet barn per kvinna i fertil ålder i genomsnitt behöva ligga på 2,1. I nuläget är dock denna siffra inte högre än 1,3. Därmed befinner sig Kina i samma situation som Japan gjorde 1992 och Sydkorea 2015, skriver Larry Hu vid Macquarie Group i en kommentar till den nya folkräkningen.

Med de sjunkande födelsetalen är det sannolikt att Kinas befolkning kommer att nå sin höjdpunkt inom några få år för att därefter börja minska. Det återstår att se om Kinas bruttonationalprodukt hinner passera USA:s dito innan befolkningsminskningen inleds. För med färre antal människor kommer det bli svårare för Kina att skapa tillväxt i ekonomin. Och det kommer dessutom att finnas färre personer i arbetsför ålder som kan ta hand om ett större antal äldre personer.

”Ett brutalt faktum är att Kina åldras snabbt. Ett mer brutalt faktum är att Kina blir gammalt innan det blir rikt.”

Larry Hu

Anledningen till att kvinnor föder färre barn är att kineser gärna vill satsa på en karriär samt att det är dyrt att skaffa barn. Framför allt gäller detta i de större städerna. Enligt en uppskattning har kostnaden för att skaffa barn fyrfaldigats från 2005 till 2020 för en genomsnittlig familj.

Något som framhålls av många analytiker som potentiella lösningar på Kinas demografiska problem skulle kunna vara att ge ekonomiska bidrag till småbarnsföräldrar, erbjuda barnomsorg samt att avskaffa barnbegränsningen. Regeringen meddelade redan i den senaste femårsplanen att man kommer att börja höja pensionsåldern för män och kvinnor från 60 respektive 55 år.

Slutsatsen man kan dra av den nya statistiken är alltså att Kinas befolkning åldras snabbt och att befolkningen förväntas börja sjunka någon gång under den andra halvan av 2020-talet.

Mer statistik från folkräkningen 2020:

Källor: SCMP, Reuters & Nationella statistikbyrån (国家统计局) .