Försvarsberedningens rapport om Kina

Den 31 maj överlämnades Försvarsberedningens rapport ”Vägval i en globaliserad värld” till försvarsministern. Rapporten är tänkt att ligga till grund för ett nytt inriktningsbeslut vad gäller försvarspolitiken efter år 2015.

I rapporten avhandlas således hur situationen ser ut i världen angående försvarspolitiska frågor. Det som är särskilt intresse för Sverige är förstås närområdet, men även de stora militära makterna såsom USA, Kina och Ryssland är viktiga frågor för försvaret.

Den nya ekonomiska giganten Kina, och en supermakt i vardande, tillägnas hela åtta sidor i rapporten. Men ännu så länge är alltså inte Kina att betrakta som en supermakt enligt rapporten. Det är däremot USA.

En av de största utmaningarna som Kina står inför är diverse omtvistade gränsdragningar. Bland annat nämns konflikten om Diaoyu-öarna (Fiskeöarna) – på japanska Senkaku – som har varit på tapeten i media under det senaste tiden. För i takt med att Kina växer sig allt mäktigare så tycks också deras territoriella anspråk öka i närområdet.

När det gäller politik drar författarna föga förvånande slutsatsen att kommunistpartiet kommer att behålla makten, åtminstone inom den överskådliga framtiden, eller ”i närtid” som det står i rapporten.

Tills vidare är alltså partiets makt ohotad. Det som dock kan ställa orsaka oroligheter är en försämrad ekonomisk tillväxt. Nu ligger Kinas årliga tillväxt på omkring 8%, och den förväntas hålla sig på den nivån under de kommande åren, till skillnad från 10% per år de senaste decennierna.

Ett annat hot skulle kunna vara internet där information kan spridas mycket effektivt och få långtgående konsekvenser. Detta innebär att över 500 miljoner kinesiska internetanvändare kan ta del av information som inte fanns tillgänglig innan internet.

Tack vare bloggar avslöjas skandaler som når allmänhetens kännedom, vilket är något som skulle kunna skada partiets anseende. Och om två år förväntas antalet internetanvändare ha fördubblats till hela 800 miljoner!

Rapportens författaren lyfter också fram landets utmaningar när det gäller miljöförstöring, social ojämlikhet, brister i rättsväsendet, urbaniseringen, minskad tillgång på arbetskraft och brister i tekniskt kunnande. Och naturligtvis nämns också bristen på demokrati och mänskliga rättigheter.

Under de senaste åren har också Kinas intresse för omvärlden ökat dramatiskt, bland annat i Afrika, vilket beror på landets stora efterfrågan på råvaror och energi, något som i framtiden kommer att vara mångfalt större.

När det gäller Kinas försvar rapporterade China Daily så sent som förra veckan om en ny stor militärövning för Folkets frihetsarmé i slutet av juni, vilken också skulle innefatta digital krigföring. Kina satsar nämligen stora pengar på att modernisera sitt försvar.

I rapporten står det att Kina år 2050 ska ”kunna vinna informationsbaserad krigföring mot aktörer i regionen”, men redan nu tycks Kina vara en framstående aktör inom cyberkrigföring – åtminstone har USA beskyllt Kina för dataintrång flertalet gånger. Dessutom sägs Kina stå för nära hälften (41%) av alla datorangrepp enligt Bloomberg.

Hela Försvarsberedningens rapport finns att läsa här [rapporten borttagen]. Titta närmare på sidorna 167–176 som handlar om Kina.