Politik

KKPKinesisk politik är inget som kommer att avhandlas särskilt mycket på denna webbplats. Här kommer dock en kort introduktion som visar vilka personer som innehar den verkliga makten i Kina.

Makten utgår från partiet, det vill säga Kinas kommunistiska parti (KKP), som grundades år 1920–21. Enligt officiella partikällor grundades KKP i samband med den första kongressen den 1 juli 1921, men ursprunget till partiet uppstod ungefär ett år tidigare. Och sedan 1949 har KKP haft makten i landet.

KKP sägs vara världens största parti och hade i slutet av 2013 hela 86,69 miljoner medlemmar. Det är alltså ca 6,4 procent av den kinesiska befolkningen som är medlemmar i partiet.

År 1982 avskaffades den typ av ordförandepost som Mao Zedong hade innehaft i partiet, just för att undvika att en enskild person skulle få alltför stor makt. Istället är det numera en liten elit – det Ständiga utskottet med partiets generalsekreterare i spetsen – som styr landet.

Det är den Nationella folkkongressen som är landets högsta beslutande organ. Kongressen sammanträder en gång per år. Och dessutom hålls en partikongress vart femte år då man officiellt utser en ny partiledning.

Eftersom att kongressen sammankallas relativt sällan så fattas många avgörande och löpande beslut i de övriga instanserna. Centralkommittén och Politbyrån har därför befogenhet att fatta beslut när den Nationella folkkongressen inte är sammankallad.

Vart femte år hålls alltså en partikongress där en ny Centralkommitté väljs för de kommande fem åren. Denna utser sedan Politbyrån som i sin tur utser det Ständiga utskottet (kallas ibland också Stående kommittén). Illustrationen visar antalet personer i respektive instans för innevarande femårsperiod (2012–2017).

Det är således medlemmarna i det Ständiga utskottet som innehar den reella makten i Kina och fungerar som landets högsta styrande organ (likt en regering eller bolagsstyrelse). Kinas högsta ledare byts normalt ut vart tionde år.

Partiet kontrollerar också landets militär och regering. Detta genom att generalsekreteraren också är ordförande i Centrala militärkommissionen, det vill säga överbefälhavare över rikets militära styrkor. Dessutom är premiärministern (regeringschefen) ledamot i partiets Ständiga utskott.

 

Från november 2012 består det Ständiga utskottet av sju personer:

1. Generalsekreterare: Xi Jinping (är också president)
2. Li Keqiang (är också premiärminister)
3. Zhang Dejiang
4. Yu Zhengsheng
5. Liu Yunshan
6. Wang Qishan
7. Zhang Gaoli

Som synes ovan har premiärministern numera blivit partiets andreman medan partikongressens ordförande har fått flytta ner till en tredjeplats.

Tidigare bestod det Ständiga utskottet av nio personer:

1. Generalsekreterare (var också president): Hu Jintao
2. Folkkongressens ordförande: Wu Bangguo
3. Ordförande för Statsrådet (var också premiärminister): Wen Jiabao
4. Ordförande för Kinesiska folkets politiska konsultativa kongress: Jia Qinglin
5. Ordförande för Centrala rådgivande kommissionen: Li Changchun
6. Sekreterare för Sekretariatet (är också vice president): Xi Jinping
7. Vice premiärminister: Li Keqiang
8. Sekreterare för Centralkommissionen för disciplinär inspektion: He Guoqiang
9. Sekreterare för Centralpolitiska och lagstiftande kommittén: Zhou YongkangXi Jinping

Statsrådet (regeringen)

Det är presidenten som nominerar regeringschefen, vilket granskas av Folkkongressen, och sedan är det presidenten som formellt utser regeringschefen. När det gäller medlemmarna i Statsrådet så nomineras dessa av regeringschefen, de granskas av Folkkongressen och utses slutligen av presidenten.

Statsrådet består av följande ministerier, kommissioner och andra instanser.

Ministerier och kommissioner Särskild organisation Förvaltningar Administrativa kontor Institutioner
Utrikesministeriet Kommissionen för tillsyn och förvaltning av tillgångar Allmänna tullförvaltningen Statsrådets kontor för kinesiska frågor i utlandet Nyhetsbyrån Nya Kina (Xinhua)
Nationella försvars-ministeriet Statens skatteförvaltning Statsrådets kontor för Hongkong och Macao Kinesiska vetenskaps-akademin
Nationella utvecklings- och reformkommissionen Statens mat- och läkemedels-förvaltning Statsrådets kontor för lagstiftnings- frågor

Kinesiska samhälls-vetenskaps-akademin

Utbildningsministeriet Allmänna förvaltningen för press, utgivning, radio, film och teve Statsrådets forsknings-kontor Kinesiska ingenjörs-akademin
Vetenskaps- och teknik-ministeriet Allmänna sport-förvaltningen Statsrådets utvecklings-centrum
Industri- och IT-ministeriet Arbetssäker-hetsförvalt-ningen Kinas nationella Nyhetsbyrån Nya Kina (Xinhua)skolförvaltning
Statens kommission för etniska frågor Nationella statistikbyrån Kinas jordbävnings-förvaltning
Ministeriet för allmänhetens säkerhet Statens skogs-förvaltning Kinas meteo-rologiska förvaltning
Ministeriet för rikets säkerhet Statens kontor för intellektuella tillgångar Kinas bankreglerande kommission
Tillsynsministeriet Nationella turistförvalt-ningen Kinas värde-pappers-reglerande kommission
Ministeriet för sociala frågor Statens förvaltning för religiösa frågor Kinas försäkrings-reglerande kommission
Justitieministeriet Statsrådets rådgivande kontor Nationella rådet för sociala säkerhets-fonden
Finansministeriet Statsrådets förvaltning för regeringens kontor Nationella naturvetenskaps stiftelse

Ministeriet för medborgare och välfärd

Nationella byrån för korruptions-förbyggande
Land- och resurs-ministeriet

Statens förvaltning för industri och handel

Miljöskyddsministeriet

Allmänna förvaltningen för tillsyn, inspektion och karantän

Ministeriet för boende, städer och landsbygd

Transportministeriet
Vattenresursministeriet
Jordbruksministeriet
Handelsministeriet
Kulturministeriet
Hälso- och familjeplaneringsministeriet

Folkets bank

Riksrevisionen