Statsrådet (regeringen)

Det är presidenten som nominerar regeringschefen, vilket granskas av Folkkongressen, och sedan är det presidenten som formellt utser regeringschefen.

När det gäller medlemmarna i Statsrådet så nomineras dessa av regeringschefen, de granskas av Folkkongressen och utses slutligen av presidenten.

Statsrådet består av representanter från följande ministerier, kommissioner och andra instanser.

Ministerier och kommissioner Särskild organisation Förvaltningar Administrativa kontor Institutioner
Utrikesministeriet Kommissionen för tillsyn och förvaltning av tillgångar Allmänna tullförvaltningen Statsrådets kontor för kinesiska frågor i utlandet Nyhetsbyrån Nya Kina (Xinhua)
Nationella försvars-ministeriet Statens skatteförvaltning Statsrådets kontor för Hongkong och Macao Kinesiska vetenskaps-akademin
Nationella utvecklings- och reformkommissionen Statens mat- och läkemedels-förvaltning Statsrådets kontor för lagstiftnings- frågor

Kinesiska samhälls-vetenskaps-akademin

Utbildningsministeriet Allmänna förvaltningen för press, utgivning, radio, film och teve Statsrådets forsknings-kontor Kinesiska ingenjörs-akademin
Vetenskaps- och teknik-ministeriet Allmänna sport-förvaltningen Statsrådets utvecklings-centrum
Industri- och IT-ministeriet Arbetssäker-hetsförvalt-ningen Kinas nationella skolförvaltning
Statens kommission för etniska frågor Nationella statistikbyrån Kinas jordbävnings-förvaltning
Ministeriet för allmänhetens säkerhet Statens skogs-förvaltning Kinas meteo-rologiska förvaltning
Ministeriet för rikets säkerhet Statens kontor för intellektuella tillgångar Kinas bankreglerande kommission
Tillsynsministeriet Nationella turistförvalt-ningen Kinas värde-pappers-reglerande kommission
Ministeriet för sociala frågor Statens förvaltning för religiösa frågor Kinas försäkrings-reglerande kommission
Justitieministeriet Statsrådets rådgivande kontor Nationella rådet för sociala säkerhets-fonden
Finansministeriet Statsrådets förvaltning för regeringens kontor Nationella naturvetenskaps stiftelse

Ministeriet för medborgare och välfärd

Nationella byrån för korruptions-förebyggande
Land- och resurs-ministeriet

Statens förvaltning för industri och handel

Miljöskyddsministeriet

Allmänna förvaltningen för tillsyn, inspektion och karantän

Ministeriet för boende, städer och landsbygd

Transportministeriet
Vattenresursministeriet
Jordbruksministeriet
Handelsministeriet
Kulturministeriet
Hälso- och familjeplaneringsministeriet

Folkets bank

Riksrevisionen