Xis tänkande om socialism med kinesiska karakteristika för en ny era

Under sitt tal på KKP:s 19:e partikongress den 18 oktober 2017 talade Xi Jinping om att partiets ideologi tidigare har baserats på bland annat marxism-leninism, Mao Zedongs tänkande och Deng Xiaopings teorier.

Som sista punkt på dagordningen skrevs även Xis tänkande in i partiets konstitution, vilket sågs som en stor nyhet i världspressen. För nu framstår Xi Jinping som en lika mäktig ledare som Mao Zedong och Deng Xiaoping var på sin tid.

Xi Jinping menar att ”socialism med kinesiska karakteristika för en ny era” handlar om att förverkliga en socialistisk modernisering, en nationell pånyttfödelse, mänsklig utveckling och välstånd till alla, samt att Kina bör ha en stark militär. Han betonade också att partiet är till för folket.

Vi ska göra framsteg för att säkerställa folkets tillgång till barnomsorg, utbildning, arbete, sjukvård, äldreomsorg, boende och socialvård. Vi kommer att intensifiera bekämpandet av fattigdom, se till att alla människor känner större tillfredsställelse när de bidrar till och tjänar på utvecklingen, samt fortsätter att verka för en genomgripande mänsklig utveckling och allmänt välstånd för alla.

När det gäller ekonomi, företagande och Internet ser Xi Jinping följande utveckling:

Vi kommer arbeta snabbare med att göra Kina till en kvalitetstillverkare och utveckla avancerad tillverkning, verka för att ytterligare integrera Internet, ”stora data” och artificiell intelligens med realekonomin, utveckla nya tillväxtområden och drivkrafter för tillväxt i medelhög slutkonsumtion, innovationsdriven utveckling, den gröna ekonomin med låga utsläpp av koldioxid, delningsekonomin, moderna leveranskedjor och humankapitaltjänster.

Vidare sammanfattar Xi Jinping sitt ”tänkande om socialism med kinesiska karakteristika för en ny era” i följande 14 punkter:

 1. Säkerställa partiets ledarskap över allt arbete
 2. Att alltid utgå från folket
 3. Fortsatt fördjupat reformarbete
 4. Anta en ny vision för utveckling
 5. Att låta folket styra landet
 6. Säkerställa att styret på alla sätt grundas på lagstiftningen
 7. Upprätthålla en kärna av socialistiska värderingar
 8. Upprätthålla och förbättra levnadsstandarden genom utveckling
 9. Säkerställa att harmoni råder mellan människa och natur
 10. Vidmakthålla den nationella säkerheten från en holistisk utgångspunkt
 11. Upprätthålla absolut ledarskap över folkets beväpnade styrkor
 12. Upprätthålla principen om ”ett land, två system” och verka för nationell återförening
 13. Uppmuntra byggandet av ett samhälle med en gemensam framtid för mänskligheten
 14. Utöva ett fullständigt och rigoröst befäl över partiet

Kinas planer de kommande decennierna

Till år 2020 vill Xi Jinping att alla kineser har en hygglig levnadsstandard och att den värsta fattigdomen är utrotad. Detta följs av en utvecklingsplan för 2020–2035 som bygger vidare på ambitionen att förverkliga en socialistisk modernisering och göra Kina ledande inom innovation. I denna plan ingår dessutom att förstärka Kinas kulturella ”mjuka makt” och göra den kinesiska kulturen mer tilltalande (och här spelar nog Konfucius-instituten en viktig roll).

Kultur är ett lands och en nations själ. Vårt land kommer enbart att blomstra om vår kultur blomstrar, och vår nation kommer enbart bli stark om vår kultur är stark.

Under åren 2035–2050 ska man ha realiserat ambitionen om en modern socialistisk nation som är ”välmående, stark, demokratisk (enligt KKP:s definition får man anta), kulturellt avancerad, harmonisk och vacker”. Kina ska också bli världsledande när det gäller ”sammansatt nationell styrka” och internationellt inflytande.

Sammanfattning

Själv skulle jag vilja sammanfatta Xi Jinpings ambitioner i sex punkter:

 • Den kinesiska drömmen om nationell pånyttfödelse. Tidigare i historien har Kina varit mycket en mycket framstående nation och var länge världens största ekonomi. Men med det förnedrande Opiumkriget på 1840-talet blev det uppenbart att Kina inte längre var den stormakt man tidigare varit, samt att Storbritannien och västvärlden hade passerat Kina teknologiskt. Därefter följde en lång period av diverse svårigheter för Kina under den resterande delen av 1800-talet och 1900-talet. Först nu under de senaste decennierna har Kina börjat återhämta sig på allvar. Nu arbetar KKP med att förverkliga ”den kinesiska drömmen” om att återupprätta Kina som den stormakt landet en gång var. I detta ingår också en stark armé som kan skydda landets territorium från intrång liknande det som skedde på 1800-talet och 1900-talet.
 • Ett enat Kina där Xi Jinping först nämner Hongkong och Macao, men framför allt syftar han på frågan om Taiwan. Kinas inställning är att en återförening ska ske på fredlig väg under principen ”ett land, två system”. Samma system gäller i dag både Hongkong och Macao. Samtidigt säger Xi Jinping att Kina både har förmågan och självförtroendet att omintetgöra alla försök till självständighet för Taiwan. En försvårande omständighet i sammanhanget är att USA vill bevara status quo i området. Dessutom skulle USA kunna vidta åtgärder med stöd i sin lagstiftning (Taiwan Relations Act)1 för att skydda sina egna intressen.
 • Socialistisk modernisering är ett genomgående tema i Xis långa tal. Det är tydligt att han vill skapa ett modernt socialistiskt samhälle med fungerande samhällsfunktioner såsom vård, utbildning, skola, samt ett allmänt välstånd för hela befolkningen (det är ju lättare att leda ett land där folket är nöjda). Målet är också att bekämpa den värsta fattigdomen redan till år 2020.
 • Innovation ska man satsa stort på för att uppnå välstånd till alla kineser. Enligt Xi Jinping är ”innovation den primära drivkraften för utveckling”. Kina har därför ambitionen att bli global ledare inom innovation. Således ska man också styra om produktionen från kvantitet till kvalitet.
 • Hållbar utveckling innebär att Kina inte längre kommer att satsa på tillväxt till varje pris (som man gjort de senaste decennierna). Målet kommer istället att vara medelhög tillväxt (som vi sett de senaste åren) och med fokus på kvalitet, innovation och miljö.
 • Att bekämpa korruptionen inom partiet har varit en viktig fråga för Xi under hans första femårsperiod vid makten. Han nämner i sitt tal att just korruptionen är partiets största hot. Därför kommer vi nog att få se fortsatta insatser inom detta område.

Som avslutning kan nämnas att Xi Jinping också använder några uttryck som anspelar på Mao Zedong och Kinas 1900-talshistoria.

 • För att utveckla den kinesiska kulturen nämner han principen om att ”låta hundra blommor blomma och hundra meningsinriktningar tävla”. Läs mer om uttrycket på sidan Kinas historia.
 • Xi Jinping menar också att ingen tid får förloras i den ”långa marschen” mot att utveckla den nya eran. Innan partiet kom till makten 1949 genomförde KKP ”Den långa marchen” (1934–1935) för att undkomma nationalisternas väpnade styrkor.

Läs mer om kinesisk politik och KKP.


1 Utdrag ur lagen: ” … Förenta Staterna ska göra tillgängligt till Taiwan sådant försvarsmateriel och försvarstjänster i sådan kvantitet som kan bli nödvändigt för att möjliggöra för Taiwan att bibehålla en tillräcklig självförsvarskapacitet … Presidenten är hänvisad till att omedelbart informera Kongressen om alla hot mot folket av Taiwans säkerhet eller det sociala eller ekonomiska system samt alla faror mot Förenta Staternas intressen som kommer därav. Presidenten och Kongressen skall besluta, i enlighet med konstitutionella processer, lämplig handling av Förenta Staterna som gensvar mot alla sådana faror. (Taiwan Relations Act, 1 januari, 1979)